Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักวิชากการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานกรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงาน “อยากพบเจ้าหน้าที่ ปี 2563”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันส้วมโลก”
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลขององค์กรพยาบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานคลินิกโรคจากการทำงานจากโรงพยาบาลสุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการคลินิกโรคหืดและปอดอุดกลั้นเรื้อรัง “Easy Asthma and COPD Clinic From Primary Treatment to Primary Care” จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ ประจำปี 2562
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ Interhospital Conference ชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานและครอบครัว”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการศัลยกรรมส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง 4 กลุ่มโรค รับยาใกล้บ้าน ลดระยะการรอคอยรับยาในโรงพยาบาล


        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคเบาหวาน 2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคหอบหืด 4.โรคจิตเวช ให้สามารถรับยาใกล้บ้านได้ที่ร้านยาแผนปัจจุบัน หรือ ขย.1 ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดระยะการรอคอยรับยาที่โรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐที่จะช่วยแก้ปัญหาลดความแอดอัด และลดเวลาการรอคอยให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีขั้นตอนในการรับยาที่ใกล้บ้าน คือ ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อน และแจ้งความจำนงกับแพทย์ว่าต้องการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เมื่อแพทย์ทำการตรวจเสร็จและประเมินว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ ให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยามายื่นที่ห้องจ่ายยาชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อเลือกร้านยา โดยการรับยาที่ร้านยานั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิม ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

         สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะบริการจ่ายยาให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพียง 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคเบาหวาน 2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคหอบหืด 4.โรคทางจิตเวช หรือโรคเรื้อรังอื่นๆที่ไม่มีความซับซ้อน มีจำนวน 16 ร้านยา ดังนี้ 1.ร้านเรือนยาเภสัช 2.ร้านยาอมรินทร์เภสัช 3.ร้านยาธนกิจเภสัช 4.ร้ายยาเอ แอนด์ เอ 5.ร้านยาคนขายยา 6.ร้านยาตะกร้ายา 7.ร้านยาพัฒนะเภสัช 8.ร้านยาหมอยาใจดี 9.ร้านยาปัจสรณ์เภสัช 10.ร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี 11.ร้านเภสัชกรกันเอง สาขา1 12.ร้านยาเภสัชกรกันเอง สาขา2 13.ร้านบู๊ทส์-เซ็นทรัลพลาซ่า โคราช ชั้น G 14.ร้านบู๊ทส์-เดอะมอลล์โคราช 15.ร้านบู๊ทส์-เทอมินอล 21 โคราช และ 16.ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาถนนพิบูลย์ละเอียด

         ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 044-232142 หรือสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง                        ……………………………………………………

 

 

นายแพทย์เชิดศักดิ์  แสงศิริทองไชย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านสวัสดิการและสื่อสารองค์กร ตรวจ
ฐิติวดี  เชิญอักษร  หัวหน้ากลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ฯ ตรวจ/ทาน
รุ้งทิวา  สุขขี  นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี อ่านทั้งหมด 298 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 : ลงบทความ 09 ธันวาคม 2562


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
193 : ลงบทความ 28 พฤศจิกายน 2562


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศค่ารักษานอกเวลา : ประกาศค่ารักษานอกเวลา

2448 : ลงบทความ 29 มีนาคม 2562
ย้ายสถานที่ตรวจ GP : ย้ายสถานที่ตรวจ GP

1569 : ลงบทความ 29 มีนาคม 2562
จะอยู่กันอย่างไร? ในเมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5 : ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1089 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

4072 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

8,211,562
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์