รายงาน
 
IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลสงกรานต์  11/04/2562 ถึง 17/04/2562
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
11-เม.ย. 12-เม.ย. 13-เม.ย. 14-เม.ย. 15-เม.ย. 16-เม.ย. 17-เม.ย. รวม
จักรยานยนต์(02)
36 37 39 44 44 21 24 245 35
เก๋ง(04)
1 1 4 0 0 1 0 7 1
ปิคอัพ(05)
9 0 18 4 3 0 8 42 6
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
1 0 0 0 0 0 0 1 0
รถอื่นๆ(99)
2 2 2 2 0 2 1 11 2
คนเดินเท้า(00)
0 0 0 0 0 0 0 13 2
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
50 40 65 55 49 25 35
319
46
ยอดรวม
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา