IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลปีใหม่ 28/12/2560 ถึง 03/01/2561
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
28-ธ.ค. 29-ธ.ค. 30-ธ.ค. 31-ธ.ค. 01-ม.ค. 02-ม.ค. 03-ม.ค. รวม
จักรยานยนต์(02)
33 48 41 35 45 17 20 239 11
เก๋ง(04)
3 2 1 4 0 4 0 14 1
ปิคอัพ(05)
1 0 2 3 0 1 0 7 0
รถโดยสาร(09)
2 0 0 0 0 0 0 2 0
บรรทุก(06)
1 1 0 0 0 0 0 2 0
รถอื่นๆ(99)
2 1 0 4 0 7 1 15 1
คนเดินเท้า(00)
0 0 0 0 0 0 0 11 1
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
44 53 44 48 48 31 22
290
13
ยอดรวม
 
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา