ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเชื่อมกล่องสัญญาณ Q-Link จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ รายการชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสารละลายหนืดปราศจากเชื้อ (1.4-1.5% (Sodium Hyaluronate Injection) จำนวน 4,000 หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุงานบ้านงานครัว รายการกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๙๒,๖๔๐ แพ็ค ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑๖ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๕ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 2 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจนต่ออากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖ คิว จำนวน ๔๖ ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (พร้อมที่วาง มีขาตั้ง มีล้อเลื่อน) จำนวน ๔ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชั้นเหล็กวางปั๊มลม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑๘ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมหุ้มเบาะ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดแบบ ๑ ประตู จำนวน ๑ ตู้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จ้างซ่อมหุ้มเบาะ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกรองอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา   ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้าย X-STAND จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกรอกระดูกสันหลังผ่านกล้อง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็ก ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล กำลังไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Urinovolumeter ๓๐๐ ml. จำนวน ๔๐๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Philadelphia Collar No.S จำนวน ๑๐๐ ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tube sengstaken No.๑๘ จำนวน ๒๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ O๒,Corrugate tube จำนวน ๑๕๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Broncho Cath Left ๓๗ fr. จำนวน ๓๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดดมยาผู้ใหญ่แบบ ๓ สาย พร้อม Bag ๒ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cartridge Act HR จำนวน ๒ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/11/2561'


 • ทั้งหมด 29,640 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 593 หน้า
  หน้า 1/593
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER