ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprosthesis Valve) จำนวน 50 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการวัสดุห้ามเลือดละลายได้ชนิดละลายได้ จำนวน ๑๕๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สดุเครื่องบริโภค นมสำหรับทารกคลอดน้ำหนักน้อย '22/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภค นมสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี '22/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภค นมสำหรับทารกป่วย แนน เอ แอล 110 '22/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Set Saline จำนวน ๑๐,๘๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '22/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สำลีก้อนกลม ๐.๓๕ กรัม ชุบแอลกอฮอล์ จำนวน ๓๓,๘๐๐ แผง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '22/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภค นมสำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี '21/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภค นมสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด '21/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภคอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน '21/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยการดูดซึมในผู้ใหญ่ '21/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารแห้ง จำนวน 7 รายการ '21/9/2560'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภค อาหารแห้ง 10 รายการ '21/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการพลาสติกคลุมหลอดเอ็กซ์เรย์ จำนวน 2,000 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/9/2560'

 • ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารแห้ง จำนวน 2 รายการ '21/9/2560'

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจขนาดเล็ก (Crosair Micro Catheter ขนาด ๑๓๕ cm.) จำนวน ๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Coronary Dilatation Catheter จำนวน ๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการน้ำยาตรวจความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซและElectrolyte ในเลือด 300 เทสต์ จำนวน 1 Pack ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Syringe 150ml LF llumena จำนวน 100 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องกึ่งปลอดเชื้อสำหรับแยกเซลล์และเตรียมสารเภสัชรังสี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกขยายข้างสีดำ จำนวน 3,200 กิโลกรัม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร รายการ DOCTORS ORDER SHEET กระดาษเคมี 2 ชั้น (1,000 ชุด/กล่อง) จำนวน 67 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/9/2560'

 • ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 29 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด ๙๐x๑๙๐ ซม. พร้อมเคลือบด้าน จำนวน ๓๗ แผ่น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/9/2560'

 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา '18/9/2560'

 • ประกาศผลการประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '18/9/2560'

 • ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 24 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '18/9/2560'

 • ประกาศผลการประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '18/9/2560'

 • ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริดภค จำนวน 26 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 18,180 แผ่น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน45,454 แผ่น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/9/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,000 ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '18/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งขนาด 6.5 mm. จำนวน 1,200 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '15/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 600 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '15/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ รายการชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วย (ชนิดใช้ครั้งเดียว) (DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER KIT) จำนวน3,500 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '15/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '15/9/2560'

 • ประกาศผลการประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '15/9/2560'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ รายการภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '15/9/2560'


 • ทั้งหมด 13,741 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 275 หน้า
  หน้า 1/275
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER