ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน ๑๗๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๓๒๕ ml. Water adpt Humld Respi (ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ) จำนวน ๙๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ 325 ml. Water Adpt Humid Cat2221 จำนวน 900 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ PRONTO-DRY 50 TEST จำนวน 9 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อเทียมสำหรับมะเร็งกระดูกหน้าแข้งส่วนบน จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Lubricating Jelly จำนวน ๔๕๐ หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูป ชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน ๑,๐๐๐ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงคลินิกบริการทันตกรรม อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 5 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561ปรับปรุงท่อแนวดิ่ง อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '15/8/2561'

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๕มม. ตัวเลาะแยกปลายโค้ง จำนวน ๑๕ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •   ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ UF ๕ ขั้นตอน (๒๐ นิ้ว) พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Set Saline จำนวน ๕๔,๐๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Clip (๔๐pcs/Set) จำนวน ๔ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze Roll Vasaline ๔x๔Ydsx๑S จำนวน ๓๙๐ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สำลีปลอดเชื้อก้อนกลม ๐.๓๕กรัม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ถุงมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (TMN Smart Band) จำนวน ๒๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ Triple Syringe Tip จำนวน ๑๐๐ PCS ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 19 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕๐ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงตวงเลือด จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Syringe Disposable Tuberculin จำนวน ๓๐๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กก ชนิด 2 วาล์ว จำนวน 80 ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กก ชนิด 2 วาล์ว จำนวน 80 ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '15/8/2561'


 • ทั้งหมด 25,385 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 508 หน้า
  หน้า 1/508
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER