ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวัดบิลิรูบินในเลือดสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายแบบความยาวพิเศษ (Peripheral Stent Catheter) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2560'

 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว (ชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ Mobile Baring) Unicompartment Knee Prosthesis จำนวน 40 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้หัวกลมปรับระดับได้ มีพนักพิง ไม่มีล้อเลื่อน (เก้าอี้บาร์) จำนวน 80 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด 3 มิติ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างทาสีผนังภายในหอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 7 ซ้าย อาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องปั้มสารละลาย Infusion Pump จำนวน 22 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ รุ่น Siremobile Compact L S/N 33509 และ 33510 จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลางซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ POLYGLACTIN และเคลือบด้วยสารต่อต้านแบคทีเรีย (ANTIBACTERIAL AGENT) เบอร์ 1 เข็มกลม ขนาด 40 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จำนวน 258 โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Set Microdrip จำนวน 14,000 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '24/4/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยา Hemoglobin A1c (HbA1c) จำนวน 70 set ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '24/4/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเวชกรรมฟื้นฟู ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2560'

 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 17 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '21/4/2560'

 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวางแผนการรักษา (SPECT-CT) แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/4/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการจ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วย จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/4/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 370 ครั้ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '20/4/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/4/2560'

 • ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr (Ureteral Stent Soft-Flex) จำนวน 400 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/4/2560'

 • ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดหัวล็อคพิเศษ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/4/2560'

 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นห้ามเลือดที่ทำจาก Porcine gelatin Sponge จำนวน 120 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/4/2560'

 • ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/4/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/4/2560'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/4/2560'

 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล ยี่ห้อ Varian รุ่น Acuity iX จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/4/2560'

 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/4/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (EPWM system) แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/4/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี (Quadruple Blood Bag with CPD/Addituve Solution) จำนวน 1,536 bag ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '7/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '31/3/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา<div style="display:none">low dose naltrexone pain <a href="http://www.williamgonzalez.me/page/vivitrol-shot-cost-lhwmdcgolw">can naltrexone be abused</a> naltrexone multiple sclerosis</div> '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/4/2560'

 • ผลการเปิดซอง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการผืนตาข่ายชนิด อัลตราโปร เมช (ULTRAPRO MESH) จำนวน 60 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/4/2560'


 • ทั้งหมด 12,775 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 256 หน้า
  หน้า 1/256
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER