IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง รายงานอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์  11/04/2560 ถึง 17/04/2560
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
11-เม.ย. 12-เม.ย. 13-เม.ย. 14-เม.ย. 15-เม.ย. 16-เม.ย. 17-เม.ย. รวม
จักรยานยนต์(02)
27 20 40 44 39 20 17 207 14
เก๋ง(04)
0 0 4 2 2 0 0 8 1
ปิคอัพ(05)
1 0 6 8 3 6 2 26 2
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รถอื่นๆ(99)
1 5 1 1 2 2 3 15 1
คนเดินเท้า(00)
0 1 2 2 3 2 3 13 1
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
29 26 53 57 49 30 25
269
18

 

 
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา