แจ้งเลขที่ใบส่งของเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ

 

 

 เดือนตุลาคม 2557 ครั้งที่2 (20 ตุลาคม 2557)

 เดือนตุลาคม 2557 ครั้งที่1 (6 ตุลาคม 2557)

 เดือนกันยายน 2557 ครั้งที่2 (22 กันยายน 2557)

 เดือนกันยายน 2557 ครั้งที่1 (8 กันยายน 2557)

 เดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่2 (18 สิงหาคม 2557)

 เดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่1 (4 สิงหาคม 2557)

 เดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่2 (21 กรกฎาคม 2557)

 เดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่1 (7 กรกฎาคม 2557)

 เดือนมิถุนายน 2557 ครั้งที่2 (23 มิถุนายน 2557)

 เดือนมิถุนายน 2557 ครั้งที่1 (9 มิถุนายน 2557)

 เดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่2 (19 พฤษภาคม 2557)

 เดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่1 (7 พฤษภาคม 2557)

 เดือนเมษายน 2557 ครั้งที่2 (21 เมษายน 2557)

 เดือนเมษายน 2557 ครั้งที่1 (8 เมษายน 2557)

 เดือนมีนาคม 2557 ครั้งที่2 (17 มีนาคม 2557)

 เดือนมีนาคม 2557 ครั้งที่1 (3 มีนาคม 2557)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่2 (17 กุมภาพันธ์ 2557)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่1 (3 กุมภาพันธ์ 2557)

 เดือนมกราคม 2557 ครั้งที่2 (20 มกราคม 2557)

 เดือนมกราคม 2557 ครั้งที่1 (6 มกราคม 2557)

 เดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 2(23ธันวาคม 2556)

 เดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 1(9ธันวาคม 2556)

 เดือนพฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 2(18 พฤศจิกายน 2556)

 เดือนพฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 1(4 พฤศจิกายน 2556)

 เดือนตุลาคม 2556 ครั้งที่ 2(21 ตุลาคม 2556)

 เดือนตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1(7 ตุลาคม 2556)

 เดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 2 (23 กันยายน 2556)

 เดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 1 (9 กันยายน 2556)

 เดือนสิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 (19 สิงหาคม 2556)

 เดือนสิงหาคม 2556 ครั้งที่ 1 (5 สิงหาคม 2556)

 เดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 2 (24 กรกฎาคม 2556)

 เดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 1 (8 กรกฎาคม 2556)

ขั้นตอนการชำระสินค้าและบริการ

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตน์รวิภา หรือ คุณนิษา ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โทร. 044-235842-43 , 044-235849 โทรสาร. 044-270858 , 044-246389