แจ้งเลขที่ใบส่งของเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ

 

 

 เดือนธันวาคม 2561ครั้งที่1 (3 ธันวาคม 2561)

 เดือนพฤศจิกายน 2561ครั้งที่4 (26 พฤศจิกายน 2561)

 เดือนพฤศจิกายน 2561ครั้งที่3 (19 พฤศจิกายน 2561)

 เดือนพฤศจิกายน 2561ครั้งที่2 (12 พฤศจิกายน 2561)

 เดือนพฤศจิกายน 2561ครั้งที่1 (5 พฤศจิกายน 2561)

 เดือนตุลาคม 2561ครั้งที่5 (29 ตุลาคม 2561)

 เดือนตุลาคม 2561ครั้งที่4 (22 ตุลาคม 2561)

 เดือนตุลาคม 2561ครั้งที่3 (16 ตุลาคม 2561)

 เดือนตุลาคม 2561ครั้งที่2 (8 ตุลาคม 2561)

 เดือนตุลาคม 2561ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2561)

 เดือนกันยายน 2561ครั้งที่4 (24 กันยายน 2561)

 เดือนกันยายน 2561ครั้งที่3 (17 กันยายน 2561)

 เดือนกันยายน 2561ครั้งที่2 (10 กันยายน 2561)

 เดือนกันยายน 2561ครั้งที่1 (3 กันยายน 2561)

 เดือนสิงหาคม 2561ครั้งที่4 (27 สิงหาคม 2561)

 เดือนสิงหาคม 2561ครั้งที่3 (20 สิงหาคม 2561)

 เดือนสิงหาคม 2561ครั้งที่2 (14 สิงหาคม 2561)

 เดือนสิงหาคม 2561ครั้งที่1 (6 สิงหาคม 2561)

 เดือนกรกฎาคม 2561ครั้งที่5 (31 กรกฎาคม 2561)

 เดือนกรกฎาคม 2561ครั้งที่4 (23 กรกฎาคม 2561)

 เดือนกรกฎาคม 2561ครั้งที่3 (16 กรกฎาคม 2561)

 เดือนกรกฎาคม 2561ครั้งที่2 (9 กรกฎาคม 2561)

 เดือนกรกฎาคม 2561ครั้งที่1 (2 กรกฎาคม 2561)

 เดือนมิถุนายน 2561ครั้งที่4 (25 มิถุนายน 2561)

 เดือนมิถุนายน 2561ครั้งที่3 (18 มิถุนายน 2561)

 เดือนมิถุนายน 2561ครั้งที่2 (11 มิถุนายน 2561)

 เดือนมิถุนายน 2561ครั้งที่1 (4 มิถุนายน 2561)

 เดือนพฤษภาคม 2561ครั้งที่4 (28 พฤษภาคม 2561)

 เดือนพฤษภาคม 2561ครั้งที่3 (21 พฤษภาคม 2561)

 เดือนพฤษภาคม 2561ครั้งที่2 (15 พฤษภาคม 2561)

 เดือนพฤษภาคม 2561ครั้งที่1 (7 พฤษภาคม 2561)

 เดือนเมษายน 2561ครั้งที่5 (30 เมษายน 2561)

 เดือนเมษายน 2561ครั้งที่4 (23 เมษายน 2561)

 เดือนเมษายน 2561ครั้งที่3 (17 เมษายน 2561)

 เดือนเมษายน 2561ครั้งที่2 (9 เมษายน 2561)

 เดือนเมษายน 2561ครั้งที่1 (2 เมษายน 2561)

 เดือนมีนาคม 2561ครั้งที่4 (26 มีนาคม 2561)

 เดือนมีนาคม 2561ครั้งที่3 (19 มีนาคม 2561)

 เดือนมีนาคม 2561ครั้งที่2 (12 มีนาคม 2561)

 เดือนมีนาคม 2561ครั้งที่1 (5 มีนาคม 2561)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2561ครั้งที่4 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2561ครั้งที่3 (19 กุมภาพันธ์ 2561)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2561ครั้งที่2 (12 กุมภาพันธ์ 2561)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2561ครั้งที่1 (5 กุมภาพันธ์ 2561)

 เดือนมกราคม 2561ครั้งที่5 (29 มกราคม 2561)

 เดือนมกราคม 2561ครั้งที่4 (22 มกราคม 2561)

 เดือนมกราคม 2561ครั้งที่3 (15 มกราคม 2561)

 เดือนมกราคม 2561ครั้งที่2 (8 มกราคม 2561)

 เดือนมกราคม 2561ครั้งที่1 (3 มกราคม 2561)

 เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่4 (25 ธันวาคม 2560)

 เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่3 (18 ธันวาคม 2560)

 เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่2 (12 ธันวาคม 2560)

 เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่1 (4 ธันวาคม 2560)

 เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่4 (27 พฤศจิกายน 2560)

 เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่3 (20 พฤศจิกายน 2560)

 เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่2 (13 พฤศจิกายน 2560)

 เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่1 (6 พฤศจิกายน 2560)

 เดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่5 (30 ตุลาคม 2560)

 เดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่4 (24 ตุลาคม 2560)

 เดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่3 (16 ตุลาคม 2560)

 เดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่2 (9 ตุลาคม 2560)

 เดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่1 (2 ตุลาคม 2560)

 เดือนกันยายน 2560 ครั้งที่4 (25 กันยายน 2560)

 เดือนกันยายน 2560 ครั้งที่3 (18 กันยายน 2560)

 เดือนกันยายน 2560 ครั้งที่2 (11 กันยายน 2560)

 เดือนกันยายน 2560 ครั้งที่1 (4 กันยายน 2560)

 เดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่4 (28 สิงหาคม 2560)

 เดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่3 (21 สิงหาคม 2560)

 เดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่2 (15 สิงหาคม 2560)

 เดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่1 (7 สิงหาคม 2560)

 

ขั้นตอนการชำระสินค้าและบริการ

ใบมอบฉันทะ (คำขอรับเงินผ่านธนาคาร)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตน์รวิภา หรือ คุณนิษา กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โทร. 044-235842 , 044-232079 โทรสาร. 044-235384